بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان 14 تا 29 ساله شهر تهران، براساس نظریة آگنیو

رضا عبدالرسولی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، ، صفحه 79-113

چکیده
  اعتیاد از جمله مسائل اصلی کشور محسوب می‌شود. به دلیل تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریة منسجمی در خصوص تبیین این عامل شکل نگرفته و به‌رغم اهمیت، نظریه‌های مطرح در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند. نظریة آگنیو با طرح بحث متفاوت دربارۀ منابع انحراف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین هدف ...  بیشتر