تحلیل ساختاری فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی، فرهنگ کار مشارکتی، عملکرد شغلی و سرمایۀ اجتماعی

سید مجید بایگان؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی

دوره 23، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 299-327

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.295714.3403

چکیده
  کار و فعالیت زیربنای حیات و فرهنگ ­کار­ جمعی مکمل آن برای بقا است. ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، فرهنگ­کار درصورتی‌که در قالب گروهی و مشارکتی باشد بر عملکرد فرد تأثیرگذار خواهد بود. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ کار مشارکتی بر عملکرد شغلی در میان اعضای هیأت علمی ...  بیشتر

مهندسی فرهنگ کسب‌وکار در ایران

سیدحمید خدادادحسینی؛ پیمان متقی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 39-60

چکیده
  فرهنگ یکی از تأثیرگذارترین عوامل در بروز رفتار فردی و جمعی است. یکی از بهترین استراتژی‌های ایجاد رفتار جدید «فرهنگ‌سازی» و «دستکاری فرهنگی» است. برای اینکه جامعه شاهد رفتارهای مطلوب باشد، قبل از هر اقدامی باید فرهنگ مطلوب تعیین شود که به آن مهندسی فرهنگ گویند. استراتژی رسیدن به فرهنگ مطلوب از طریق ابزار و امکانات سایر ...  بیشتر