سیر تطور جایگاه حقوقی ـ فرهنگی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

زهرا علی‏بخشی؛ بهزاد رضوی‌فرد

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 159-201

چکیده
  با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می‌باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های رسیدگی‏کننده به این جرائم، اقدامات بی‌رحمانه و سخت‌گیرانه‌تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در ...  بیشتر