بازنمایی مفاهیم «همت» و «کار» در کتاب‏های درسی ایران

حسن بشیر

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 47-81

چکیده
  آموزش مدرسه‏ای یکی از مهم‏ترین پایه‏های آموزشی هر کشور است. کتاب‏های درسی نیز پر کاربردترین رسانۀ آموزشی در هر کشور از جمله ایران است. این مقاله حاصل پژوهشی است که دربارۀ بررسی شاخص‏های مربوط به «همت» و «کار» در کتاب‏های دورة ابتدایی و راهنماییِ تدریس شده در مدارس ایران و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. واحد ...  بیشتر