کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت شبکه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

دوره 23، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 375-410

10.22083/jccs.2021.261728.3245

فاطمه راه پیمافرد؛ افسانه مظفری؛ داود نعمتی انارکی


وضعیت اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 31-53

10.22083/jccs.2018.116228.2347

محمدمهدی فرقانی؛ ربابه مهاجری


نقش رسانه‌های نوین در جنبش‌های اجتماعی (مطالعة موردی جنبش تسخیر وال‌استریت)

دوره 13، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 145-172

رضا عبداللهی؛ محسن شورگشتی؛ بابک اخوت‌پور