نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی دانشجویان دختر

آذر قلی زاده طیبه رجبی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-51

چکیده
  هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی90 ـ 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای ...  بیشتر