بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 183-213

چکیده
  مقاله حاضر به دنبال شناسایی رابطه آماری بین مسائل کار و شغل دانشجویان و اثرگذاری آن بر میزان پشتکار و موفقیت تحصیلی بوده که در قالب الگوهای آماری مختلف در نرم‌افزار لیزرل مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار آماری ...  بیشتر