کلیدواژه‌ها = موزه
سیاست خاطره در فضای شهری: مطالعه موردی موزه‌های تأسیسی پس از انقلاب در شهر تهران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 164-183

10.22083/jccs.2016.23954

محمدرضا جوادی یگانه؛ سپیده برزو؛ مهشید شهیدی


دو نرخی کردن بهای بلیط موزه‌ها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در کشورهای درحال توسعه

دوره 12، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 77-93

محمد شریفی تهرانی؛ محمد افروغ؛ عابدین حسینی؛ علیرضا نوروزی طلب