بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-33

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت‏مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه مورد ...  بیشتر