نویسنده = میثم موسایی
برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعۀ موردی؛ شهر تهران

دوره 12، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 235-263

عبدالرحیم رحیمی؛ میثم موسایی؛ کامبیز پیکارجو؛ ناصر آزاد؛ سید محسن سید علی‏اکبر


نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1387، صفحه 199-233

میثم موسایی؛ یوسف کرمی