نویسنده = حسن خجسته باقرزاده
تعداد مقالات: 2
1. آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 83-106

حسن خجسته باقرزاده؛ ملیکا بردبار؛ سید وحید عقیلی