نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان