نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان