نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر

دوره 22، شماره 53، بهار 1400، صفحه 139-168

10.22083/jccs.2019.203520.2920

احسان طاهری حاجی وند؛ حمیدرضا جمالی