جغرافیای فرهنگی؛ تبیین نظری و روش‌شناختی کاربرد در مطالعات نواحی فرهنگی

مسعود مهدوی؛ علی احمدی

دوره 12، شماره 13 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 155-183

چکیده
  جغرافیای فرهنگی یکی از شاخه‌های جغرافیای انسانی است که علل تفاوت فرهنگ‌ها و ارزش‌های انسانی را در نواحی فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این نوشتار به بررسی ماهیت، مبانی نظری و روش‌شناختی جغرافیای فرهنگی پرداخته شده است. سوال اصلی این مقاله این است که قلمرو و ماهیت جغرافیای فرهنگی چیست و چه سیر تحولی را طی کرده است؟ و ...  بیشتر

مکان و نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت مکانی

محمدرضا رضوانی؛ علی احمدی

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، ، صفحه 45-68

چکیده
  شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه‌های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت‌های انسانی تلقی می‌شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان‌ها و شکل‌گیری هویت مکانی با روش اسنادی ...  بیشتر