نویسنده = �������� �������������� �������������� ������������-
تعداد مقالات: 1
1. میزان تحقق آموزه‌های اسلامی در روابط‌عمومی‌های تهران

دوره 14، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 85-98

امیدعلی مسعودی- مریم باغانی