نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضای سینما در مشهد

دوره 21، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 201-221

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز