نویسنده = قادر آشنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل درونی و بیرونی مانایی پدیده نوظهور داعش (از سال 2010 تا 2017)

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 61-82

محمدباقر خرمشاد؛ قادر آشنا