سیاستگذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای
«همشناسی فرهنگی» به‌مثابه الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی در قرآن؛ رویکردی تطبیقی

سیدمحمدعلی غمامی؛ علی اصغر اسلامی تنها

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.184556.2796

چکیده
  اندیشۀ «میان‌فرهنگی» پاسخی به بحران «خودمحوری» در جهان معاصر است که در قالب «غرب‌گرایی»، «نژادپرستی» و «تکفیر» پدیدار شده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که تفکر اسلامی چه مسیری را در مواجهه با «دیگری» پیشنهاد می­کند که به دیگرستیزی یا دیگرپرستی نمی­انجامد. در این مقاله، الگوی قرآنی ارتباطات ...  بیشتر