بررسی شیوه‌های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری)

سیدحمیدرضا علوی؛ محمدصادق بصیری؛ محیا رفیعی؛ فاطمه عرب‌نژاد خانوکی

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.106366.2302

چکیده
  کارکرد اصلی رسانه‌ها، متقاعدسازی و اقناع است. در عین حال دشواری اقناع و تأثیرگذاری بر دیگران، بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش گزیده‌ای از روش‌ها و اصول اقناع از متون اسلامی و همچنین متون ادبیات پایداری به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استخراج گردیده است؛ اصل زمینه‌یابی یا توجه به گفتمان، اصل بی‌طرفی، اصل تدرج و اصل همگامی به عنوان چهار ...  بیشتر