پژوهشی در باب تلویزیون و خشونت از منظر الگوی کارکردگرایی ساختاری

مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ سارا محمودی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.92887.2212

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش معرفی الگوی کارکردی رسانه جمعی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت خشونت آحاد جامعه است. یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش تئوری مفهوم‌سازی بنیادی استخراج شده است. تعداد ده نفر از اعضای هیأت علمی رشته‌های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت رسانه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و مدیرانی که حداقل دارای 10 ...  بیشتر