قدرت‌های محلی و فرهنگ در فرانسه

حجت‌الله ایوبی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، ، صفحه 39-69

چکیده
  رابطۀ قدرت‌های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت‌های محلی و ملی را دو فرایند تراکم‌زدایی[1] و تمرکززدایی[2] رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها تراکم‌زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه‌های مختلف توزیع کرد. تقسیم ...  بیشتر