نویسنده = مرتضی گوهری‌پور
تعداد مقالات: 3
1. معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان‌های ممکن

دوره 10، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 137-171

مرتضی گوهری‌پور


2. ابعاد مسئلة معنا از دیدگاه فلسفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 13-48

مرتضی گوهری‌پور


3. دیالکتیک و معنا

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 67-88

فرزین بانکی؛ مرتضی گوهری‌پور