بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش

افشین محمدی؛ غزال بی‌بک آبادی

دوره 11، شماره 11 ، آبان 1389، ، صفحه 97-138

چکیده
  پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است و به تعبیر دیوید چنی(1378 :16) کسانی که در جوامع مدرن زندگی می‌کنند برای توصیف کنش‌های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده می‌کنند. افراد تحت تاثیر رسانه‌ها به سلیقه‌ها و ارزش‌های خود شکل می‌دهند و این سلیقه‌ها و ارزشهاست که منجر به بروز رفتار و در نهایت شکل‌گیری ...  بیشتر