نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

دوره 13، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 141-159

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی