نویسنده = سیدمجتبی رضوی طوسی
مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

دوره 12، شماره 14، مرداد 1390، صفحه 27-64

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 7-43

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری