نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

دوره 20، شماره 45، بهار 1398، صفحه 235-262

10.22083/jccs.2019.144720.2533

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


3. گونا‌گونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن

دوره 13، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 169-191

طاهر روشندل‌اربطانی؛ احمد کوهی